Καν πέσης πολλάκις, ανάστα!

“Δια τούτο μην δειλιάς, μην φοβήσαι τους πειρασμούς. Καν πέσης πολλάκις, ανάστα· μην χάνης την ψυχραιμίαν σου, μην απογοητεύεσαι μέχρις ότου σταθής εις τους πόδας σου. Θάρσει, εγώ σε βαστάζω. Βάζε μετάνοιαν συνεχώς όταν σφάλλης και μην χάνης καιρόν, καθότι όσον αργείς να ζητήσης συγχώρησιν, τόσον δίδεις άδειαν εις τον πονηρόν να απλώνη τους πλοκάμους του”.

(Από τις επιστολές του οσίου, έκδοσης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Επιστολή [57] Προς Μοναχή Βρυαίνη).

Υπόλοιπες Αναρτήσεις

Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς

▶Ο Θεός ως πνεύμα είναι ασώματος, και κάτι ασώματο δε βρίσκεται σε έναν ορισμένο τόπο, ούτε περικλείεται σε τοπικά όρια. Ως ασώματος δεν είναι πουθενά,

Περισσοτερα »